Υπηρεσίες Τήρησης  Βιβλίων

Ανεξαρτήτου κύκλου εργασιών  βάσει υπογραφής ( Α΄ τάξης ) .

Σύνταξη ετήσιων οικονομικών καταστάσεων (Ισολογισμός , Προσάρτημα),
Υποβολές Γ.Ε.ΜΗ, Τράπεζα της Ελλάδος.
Υποβολή δηλώσεων ΦΠΑ, VIES Intrastat, παρακρατούμενων φόρων, ετήσιας φορολογικής δήλωσης.
Ηλεκτρονικά Βιβλία (Μy Data)
Βιβλίο Πρακτικών Γενικής Συνέλευσης και Διοικητικού Συμβουλίου

Υποβολή δηλώσεων ΦΠΑ, VIES Intrastat , παρακρατούμενων φόρων, ετήσιας φορολογικής δήλωσης.
Ηλεκτρονικά Βιβλία (Μy Data)

Σύνταξη και υποβολή ετήσιας φορολογικής δήλωσης, δήλωσης παρακρατούμενων φόρων.
Σύνταξη απολογισμών, προϋπολογισμών, τήρηση βιβλίου ταμείου, πρακτικών Διοικητικού Συμβουλίου.
Ηλεκτρονικά Βιβλία (Μy Data) 

 

Κανονικού  Καθεστώτος

Τήρηση  Απλογραφικών (Β΄ Κατηγορίας).
Υποβολή δηλώσεων ΦΠΑ, VIES Intrastat, παρακρατούμενων φόρων, ετήσιας φορολογικής δήλωσης.
Ηλεκτρονικά Βιβλία (Μy Data) 

Ειδικού Καθεστώτος
(Χωρίς Βιβλία
)

Σύνταξη και υποβολή ετήσιας φορολογικής δήλωσης.
Υποβολή έκτακτης δήλωσης ΦΠΑ, VIES .

Επιλογή του κατάλληλου τύπου επιχείρησης (ατομική, προσωπική, κεφαλαιουχική εταιρία) βάσει φορολογικών, εμπορικών κριτηρίων. Μετασχηματισμός, μετάταξη, συγχώνευση επιχείρησης.
Ενημέρωση Οικονομικής Πορείας σε μηνιαία, τριμηνιαία βάση.
Οργάνωση, επίβλεψη λογιστηρίου.

Πρόσληψη – Απόλυση – Αποχώρηση, σύνταξη και Υποβολή στην ΕΡΓΑΝΗ.
Σύνταξη ατομικής σύμβασης πλήρους, μερικής, εκ’ περιτροπής εργασίας.
Πίνακες Προσωπικού, μεταβολές ημερήσιες, μηνιαίες.
Αποστολή Αναλυτικής Περιοδικής Δήλωσης ( ΑΠΔ ).
Ειδοποίηση με SMS ή e-mail, για τις ασφαλιστικές υποχρεώσεις κάθε μήνα.