ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ  ΝΟΜΟΥ , ΕΣΠΑ , LEADER .

Εντοπισμός ευκαιριών, προ αξιολόγηση (βαθμολογία), συμβουλευτική.
Υποβολή, Παρακολούθηση, Υλοποίηση Πρότασης .